Bà Triệu

Bà Triệu là người con gái oai hùng của nước Việt, đã đứng lên nối gót Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại sự đô hộ tàn ác của nhà Đông Ngô. Bà sinh năm 226 tại miền núi Quân Yên thuộc quận Cửu Chân (tỉnh Thanh Hóa ngày nay).

Thuở nhỏ, do cha mẹ mất sớm, Bà Triệu đến ở với anh là Triệu Quốc Đạt. Lớn lên, bà là người có sức mạnh, giỏi võ nghệ và có chí lớn.

Một hôm, có người hỏi bà về chuyện chồng con thì bà trả lời:

Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, cởi ách nô lệ cho dân Nam, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!

Vào năm 248, thấy quan lại nhà Đông Ngô đối sử tàn ác với dân ta, Bà Triệu bèn bàn với anh về việc khởi binh chống lại.

Đang lúc khởi binh thì Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời. Các binh sĩ thấy bà có tính can đảm và khả năng chỉ huy bèn tôn bà lên làm thủ lãnh nghĩa quân thay thế người anh.

Khi ra trận, Bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi một ngà. Bà được binh sĩ kính phục tôn là Nhụy Kiều tướng quân.

Được tin cuộc khởi nghĩa lan nhanh, vua Ngô là Tôn Quyền phái tướng Lục Dận, sang làm thứ sử Giao Châu, đem theo 8.000 quân để đàn áp cuộc khởi nghĩa.

Bà Triệu chống đỡ với quân Đông Ngô được 6 tháng thì bị thua vì quân Ngô quá đông. Bà rút lui về núi Tùng tự vẫn vào năm 248, lúc ấy mới 23 tuổi

Hiện nay, nơi núi Tùng (xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn di tích lăng mộ của bà. Cách nơi bà mất không xa, trên núi Gai là đền thờ bà. Hằng năm, vào ngày 21 tháng 2 (âm lịch), người dân trong vùng vẫn tổ chức lễ giỗ bà.

Giải thích chữ khó:

oai hùng: brave; nối gót: to follow; khởi nghĩa: to rise up; sự đô hộ: occupation; Đông Ngô: a southern state of present China; võ nghệ: martial art; chí lớn: vision, ambition; giang sơn: country; ách: yoke; nô lệ: slavery; tì thiếp: concubine; quan lại: government official; chỉ huy: leading; tôn: to promote; thủ lãnh: leader; nghĩa quân: insurgents; áo giáp: body armor; trâm: brooch; thứ sử: imperial secretist; tự vẫn: to suicide

Advertisements

Posted on 17/09/2018, in DANH NHÂN VIỆT NAM. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: